Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania zamówienia (zwanego dalej Zamówieniem) i zawierania umowy sprzedaży (zwanej dalej Umową Sprzedaży) na odległość oraz warunki korzystania ze sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem) dostępnym pod adresem one-ingredient.pl, prowadzonym przez firmę One Ingredient Przemysław Kowalski (zwaną dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Warszawie przy ul. Okrzei 18/116, NIP: 9452055174, REGON: 360131631, e-mail: biuro@one-ingredient.com, tel. +48 504 260 466.
1.2. Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu mogą być zawierane przez Klienta (zwanego dalej Klientem) będącego osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
1.3. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
Informacje o produkcje (zwanym dalej Produktem lub Towarem) podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich parametry użytkowe, opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Składanie Zamówień i zawieranie Umowy Sprzedaży

2.1. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku braku dostępności nie będzie możliwe Zamówienie Produktu. Klient może wówczas wybrać na stronie Produktu opcję „powiadom o dostępności”, a następnie podać adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie, gdy Towar będzie dostępny w magazynie Sklepu.
2.2. Klient może złożyć Zamówienie bez uprzedniej rejestracji, poprzez dodanie Towaru do koszyka i wybranie „zamawiam”, a następnie wybór opcji „złóż zamówienie”. 
2.3. Po dodaniu Towaru do koszyka Klient może zarejestrować się w celu założenia Konta, aby móc w przyszłości korzystać z przywilejów dla stałych Klientów.
2.4. W celu złożenia Zamówienia Klient musi podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe oraz zaakceptować Regulamin zaznaczając odpowiednie pole. 
2.5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdzam zakup”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru.
2.6. W celu realizacji umowy Sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą Klient ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz danych kontaktowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24: W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
- Adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku
- Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych
-Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
- Dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej
2.7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- Zamówionego Towaru
- Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów
- Przewidywanego terminu wysyłki
- Wybranej formy płatności
- Wybranej formy i kosztów dostawy
- Wybranego adresu dostawy
2.8. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
2.9. Wybranie przez Klienta opcji „potwierdzam zakup” jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży. Z chwilą zawarcia Umowy Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie Zamówienia wraz z podsumowaniem, o którym mowa w pkt. 2.5 § 2 Regulaminu oraz Proformą ze wskazanym terminem płatności do 8 dni.
2.10. W przypadku braku płatności za złożone Zamówienie w terminie 8 od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia.
2.11. W uzasadnionych przypadkach i w sytuacji, gdy będzie to możliwe, Sklep Internetowy może anulować lub zmienić Zamówienie na wniosek Klienta do czasu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku Klient może skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub przy użyciu innych form kontaktów udostępnionych na stronie Sklepu. Klient może śledzić status Zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się do Panelu Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
2.12. Klient zostaje powiadomiony mailowo o każdorazowej zmianie statusu Zamówienia.

§ 3. Ceny i formy płatności

3.1. Informacja o cenach podanych w Sklepie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego dokonanie Zamówienia.
3.2. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym one-ingredient.pl podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
3.3. W Sklepie Internetowym  one-ingredient.pl dostępne są trzy formy płatności:
- Płatność przelewem bankowym na konto w Deutsche Bank o numerze 23 1910 1048 2944 0300 2599 0001, którego właścicielem jest One Ingredient Przemysław Kowalski, w tytule płatności wpisując numer zamówienia.
- Płatność za pośrednictwem systemu płatności online (PBL, przelew elektroniczny, karta płatnicza). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności dla kart płatniczych to:

  • VISA

  • VISA Electron

  • MasterCard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- Wnosząc opłatę za pobraniem u Kuriera.

§ 4. Realizacja Zamówienia oraz sposoby i warunki dostawy

4.1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się w tym samym lub kolejnym dniu roboczym.  Przy płatnościach kartą wskazany przy składaniu zamówienia czas realizacji naliczany jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
4.2. Zamówienia realizowane są na obszarze Polski za pośrednictwem kuriera DHL oraz na obszarze innych krajów Unii Europejskiej i całego świata za pośrednictwem Kuriera UPS.
4.3. Cennik przesyłek krajowych podany jest w stopce pod linkiem „Dostawy i płatności” na stronie Sklepu.
4.4. Ceny przesyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie w zależności od kraju docelowego i wielkości przesyłki. W celu ustalenia kosztów przesyłki zagranicznej należy skontaktować się mailowo na adres Sklepu: biuro@one-ingredient.com.
4.5. Sklep uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu, kiedy przesyłka jest jeszcze w Sklepie. Po przejęciu przesyłki przez Kuriera nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
4.6. Sklep Internetowy one-ingredient.pl zobowiązuje się do zapakowania Towaru w sposób uniemożliwiający uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
4.7. Sklep Internetowy one-ingredient.pl nie odpowiada za uszkodzenia przesyłki wynikające z winy Kuriera.
4.8. Sklep umożliwia opcję odbioru osobistego towaru po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na terenie Warszawy.

§ 5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

5.1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje, na podstawie ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny i bez konieczności ponoszenia kosztów, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania Towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Kurier. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres podany w §1 pkt.1.1 niniejszego Regulaminu.
5.2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.
5.3. W razie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i kompletnym. Zwrot Towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5.4. Zakupiony Towar wraz z pisemnym Oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy powinny zostać przesłane na adres: One Ingredient, ul. OKrzei 18/116, 03-730 Warszawa. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane także drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu Internetowego biuro@one-ingredient.com z informacją w tytule e-maila zawierającą numer Zamówienia oraz zwrot: „Odstąpienie od Umowy”.
5.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
5.6. Klient może złożyć Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6. Reklamacje

6.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
6.2. One Ingredient Przemysław Kowalski jako Sprzedawca odpowiada, wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
6.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować pisemnie na adres: One Ingredient, ul. Okrzei 18/116, 03-710 Warszawa lub mailowo na adres: biuro@one-ingredient.com. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 7. Polityka prywatności

7.1. Dane osobowe wprowadzone przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie przetwarzane są w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji lub rozwiązania Umowy Sprzedaży.
7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Klienta.

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
8.2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
8.3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień Regulaminu.
8.4. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką Prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej one-ingredient.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

[Data, Miejscowość]

[Imię i nazwisko konsumenta]
[Adres do korespondencji]


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Oświadczam, że  zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od Umowy Sprzedaży [proszę wskazać Towar], nr [proszę podać nr. zamówienia].

Proszę o zwrot kwoty [............zł] [słownie: ............................] na konto o nr [proszę podać nr konta]

Towar zwracam w stanie niezmienionym.


[Czytelny podpis Klienta]

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl